Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara

Kadhi Kadhi Chuk Aapli Naste.
Pan Nate Tikavnyasathi,
Aaplyala Chuk Manya
Karavich Lagte…

Lokanshi Ase Vaga

Lokana Tashich Vagnuk Dya,
Jashi Te Tumhala Detat…

Janmach Gajnyasathi Jhalay

Khare Sangu Ka?
Janmach Gajnyasathi Jhalay.
Mhanun Tar Mitrachya Hrudyat,
Ani Jalnaryanchya Najret Jhalktoch…

Tula Pahun Konihi Premat Padel

Tujhi Najarch Ashi Katil Aahe Na,
Konihi Lagech Premat Padel…

Attitude Status Myself Marathi Insta Image

Attitude Status Myself Marathi Insta Image Image