Bharlela Khisa Ani Rikama Khisa

Bharlela Khisa Mansala
Duniya Dakhvato,
Rikama Khisa Matra,
Duniyetil Manase Dakhvto…