Mahaparinirvan Din Abhivadan

Moju Tari Kashi Unchi Tujhya Kartutvachi,
Tu Jagala Shikvali Vyakhya
Mansatlya Manuskichi..
Tu Dev Navhtaas,
Tu Devdoothi Navhtaas,
Tu Manavtechi Puja Karnara
Khara Mahamanav Hotas…
Mahasuryala Abhivadan!