Category: PROMISE DAY SMS MARATHI

Ek Promise Tujhyakadun Hav Aahe

Jevha Bhet Hoil Aapli,
Tevha Ek Promise Tujhyakadun Hav Aahe..
Hyach Janmi Nahi Tar,
Pratyek Janmi Tuch Mala Hava Aahes…!

Sang Tu Kadhihi Sodun Janar Nahis

Mala Tujhyakadun Phakt Ek Promise Havay,
Kitihi Bhandan Jhale Na,
Tari Tu Aapal Naate
Kadhihi Todun Janar Nahis…