Aapan Bolun Nahitar Karun Dakhavto

Bolun Dakhavnyasarkhe Khup Kahi Aahe.
Pan Aapan Bolun Nahitar Karun Dakhavto…

Last Seen Status Marathi Insta Image

Last Seen Status Marathi Insta Image Image

Last Seen Marathi Status Insta Image

Last Seen Marathi Status Insta Image Image

Tula Na Majhya Peksha Bhari Mulgi Bhetel

Mulichya Tya Vakyala
Jagtik Vakya,
Mhanun Ghoshit Kele Pahije.
Sorry Yaar Tu..
Khup Changla Mulga Aahe.
Tula Na Majhya Peksha
Bhari Mulgi Bhetel…

Girlfriend Peksha Sister Jiv Lavte

Ek Gosht Commit Karayla
Garv Vatato Ki,
Girlfriend Peksha Majhya Sister..
Mala Jast Jiv Lavtat…