Aayushya Kevha Sundar Vatat?

Aayushya Tevha Khup Sundar Vatat,
Jevha Aaplya Bhavna Koni Tari Samjun Ghet…