Aayushyatil Pratyek Kshan Sarvottam Aahe

Aayushyatil Pratyek Kshan Sarvottam Aahe

Chalu Aslela Vartmankal Najuk Aahe Ase Manne Mahnje,
Aayushyatil Sarvat Motha Bhram Aahe.
Aayushyatil Pratyek Kshan Sarvottam Aahe Ase Mannara Vyakti Sukhi Rahu Shakto…