Banta: Kal Mala 10 Janani Khup Marle

Banta: Kal Mala 10 Janani Khup Marle Image

Banta: Kal Mala 10 Janani Khup Marle,
Santa: Mag Tu Kay Kelas?
Banta: Mi Mhatle Salyano Dam Asel Tar Ek-Ek Jan Ya,
Santa: Mag?
Banta: Mag Kay, Salyanni Ekekani Yevun Marle…