Bayko: Majhi Ek Ut Aahe

Bayko: Majhi Ek Ut Aahe Image

Bayko: Majhi Ek Ut Aahe,
Navra: Kay?
Bayko: Tumhi Sodayla Aale Tarach Maherin Janar,
Navra: Majhi Pan Ek Ut Aahe,
Bayko: Kay?
Navra: Mi Ghyayla Aalo Tarach Parat Yayche…