Chinta Karne Mhanje Murkhpana

Chinta Karne Mhanje Murkhpana

Bhutkalachya Aathvanit Ramun,
Bhavishyachi Chinta Karne
Yala Murkhpana Mhantat…