Chuka Nehmi Visarlya Pahijet

Chuka Nehmi Visarlya Pahijet

Aaplya Chuka,
Nehmi Visarlya Pahijet…
Bayko Tya Lakshat,
Thevatach Aste!