Dhangar Samaj SMS

Amhala Bhiti Naay Konachya Bapachi
Karan Bhakar Khato Kashtachi An,
Seva Karto Aai Bapachi…
Lok Vichartaat Hi Mule Aahet Tari Konachi,
Aamhi Abhimanane Sangto Amhi Mule Aahot,
Dhangar Samajachi!
Jay Malhaar…! Jay Aahilya…!