Donihi Baajuni Vichaar Karun Bagha

Pratyek Veli
Ekach Bajune Vichaar Kela
Tar Samorcha Chukichach Disnaar.
Donihi Baajuni
Vichaar Karun Bagha
Kadhi Gair Samaj Honar Nahit…