Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola

Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola,
Jevdhe Swatachya Bahinibaddal Aiku Shakal…