Ek Divas Navra Gharat Lightche Kaam Karat Asto

Ek Divas Navra Gharat Lightche Kaam Karat Asto Image

Ek Divas Navra Gharat Lightche Kaam Karat Asto,
Tevha Tyane Baykola Madtila Bolavle,
Bayko: Kay Aahe?
Navra: Ya 2 Wiranpaiki Ek Jara Dhar,
Bayko: Ha Dharli,
Navra: Kahi Janvale Ka?
Bayko: Nahi,
Navra: Accha, Mhanje Current Dusrya
Wiremadhye Aahe Tar…!