Ekda Bus Madhe Khup Gardi Aste

Ekda Bus Madhe Khup Gardi Aste Image

Ekda Bus Madhe Khup Gardi Aste,
Ubhe Rahun Kantal Leli Ek Bai
Eka Gathodyavar Baste.
Ek Manus: Bai, Gathodyavar Naka Basu Tarbuj Futteel…
Bai: Gathodyat Tarbuj Aahe Ka?
Manus: Nahi Khile Aahet…