Galtiya Kshma Ki Ja Sakti Hai

Galtiya Hamesha Kshma
Ki Ja Sakti Hai,
Yadi Aapke Paas Unhe
Sweekarne Ka Sahas Ho…