Happy Anniversary Mitra

Happy Anniversary Mitra

Kase Gele Varsh Mitra Kalalech Nahi,
Lok Mhanayche Lagnanantar Badaltat Mitra,
Pan He Tujhya Babtit Lagu Padlech Nahi…
Happy Anniversary Mitra …