Jagtik Mahila Dinachya Shubhechha

Jagtik Mahila Dinachya Shubhechha

Jyala Stri ‘Aai’ Mhanun Kalali To Jijaucha ‘Shivba Jhala,
Jyala Stri ‘Bahin’ Mhanun Kalali To Muktaicha Dnyandev Jhala,
Jyala Stri ‘Maitrin Mhanun Kalali To Radhecha ‘Shaam’ Jhala,
Aani Jyala Stri Patni Mhanun Kalali To Seetecha ‘Raam’ Jhala,
“Pratek Mahan Vyaktinchya Jeevnaat Aani Yashaat Striyancha Sihacha Vaata Aahe”…
Jagtik Mahila Dinachya Shubhechha!