Jasa Vichar Karal Tasech Vhal

Jasa Vichar Karal Tasech Vhal

Jar Tumhi Swatala Tuchha, Nirdhan, Kshudra Manat Asal
Tar Tumhi Tasech Vhal. Yaulat Swatacha Aadar Karat Asal
Tar Aatmnirbhar Vhal Aani Yash Prapt Karal…