Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave

Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave

Parmeshvarane Aaplyala Don Dole, Don Kaan Dile Aahet;
Matra Jibh Ekach Aahe.
Yacha Arth Aapan Jastit Jast Pahave, Aikave;
Matra Bolave Mojkech…