Ji Vyakti Manapasun Havi Aste

Ji Vyakti Manapasun Havi Aste

Ji Vyakti Aaplyala
Manapasun Havi Aste…
Khare Tar…
Tich Vyakti,
Aaplya Nashibaat Naste…!!