Kahi Aathvani Tras Detat

Kahi Aathvani Tras Tar Detatach,
Pan Janivahi Karun Detat Aaplya Chukanchi…