Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

Khare Mitra Kadhich Dur Jaat Nahit,
Jari Te Roj Bolat Nasle …