Kiti Chan Astat Tya Muli

Kiti Chan Astat Tya Muli,
Jya Sundar Asun Suddha
Attitude Nahi Dakhvat…