Kon Kiti Garib

Kon Kiti Garib

Jyacha Kharch Utpnnapeksha Jast Aahe Asa Vyakti Garib Asto,
Jya Vektijaval Phakt Paisa Aahe,
Tyachyapeksha Jast Garib Dusra Konihi Nahi…