Kunavarhi Vishwaas Thevu Naka

Pratyekavar Vishwaas Thevu Naka,
Karan Sakhar Ani Meeth Doghana Ekach Rang Aahe…!