Maitri Kashala Mhantat?

Maitri Kashala Mhantat? Image

Roj Aathvan Na Yavi Ase Hotach Nahi,
Roj Bhet Ghyavi Yalahi Kahich Harkat Nahi,
Mi Tula Visarnaar Nahi Yala Vishwas Mhantat,
Aani Tula Yachi Khatri Aahe Yalach Maitri Mhantat…