Maitri Mhanje Marathi Charoli

Maitri Mhanje Marathi Charoli

Maitri Mhanje,
Aaplya Vicharaat,
Satat Kuni Yene Aste…
Maitri Mhanje,
Na Magta Samorchyala,
Bharbharun Prem Dene Aste…