Majhya Dolyat Fakt Tujhe Naav

Majhya Dolyat Fakt Tujhe Naav

Majhya Dolyatil,
Kadhitari Vachun Paha Bhav,
Tyat Phakt Disel Tula,
Priye, Tujhe Naav…