Mala Kahich Farak Padat Nahi

Majhya Mage Kon Kay Bolat
Yane Mala Kahich Farak Padat Nahi.
Majhyasamor Kahi Bolnyachi Tyanchi Himmat Nahi,
Yatach Majha Vijay Aahe…