Mansachya Swabhavatil Godi

Mansachya Swabhavatil Godi

“Sakharechi Godi Sekandach Rahte,
Pan Mansachya Swabhavatil Godi Matra,
Shevat Paryant Manat Ghar Karun Jate…”
Shubh …