Manuski Peksha Mothe Kahich Nahi

Manuski Peksha Mothe Kahich Nahi

Zhaklelya Muthitun Valucha Kan Nistava Tase
Halu Halu Ayushya Nighun Chalalay…
Ani,
Aaapn Ugich Bhramat Aahot Ki Aaapn Varsha Varshane Mothe Hot Chalaloy…
Prem “Mansanvar” Kara Tyachya “Savyinvar” Nahi,
“Naaraj” Vha Tyachya Bolnyavar Pan “Tyachyavar” Nahi,
“Visra” Tyachya “Chuka” Pan Tyala Nahi,
Karan “Manuski” Peksha Mothe Kahich Nahi…
Shubh …