Category: ENCOURAGING STATUS MARATHI

Yash Ek Divas Nakki Milte

“Yash Eka
Divsat
Milat Nahi”
Pan
Ek Divas
Nakki
Milte…

Pratyek Divshi Jivnachi Navin Survaat Kara

Pratyek Divshi Jivnatla
Shevatcha Divas Mhanun Jaga
Ani Pratyek Divshi
Jivnachi Navin Survaat Kara

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

Jagat Dhadas Kelyashivay
Konalach Yash Milat Nahi Karan..
Jyachyat Himmat
Tyalach Kimmat…

Kontihi Gosht Avghad Naste

Aayushyat Kontihi
Gosht Avghad Naste..
Fakt Vichar Positive Pahijet…

Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi

Harnyachi Parva Kadhi Keli Nahi,
Jinknyacha Moh Hi Kela Nahi.
Nashibat Asel Te Milelach..
Pan Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi…