Category: LOVE GRAFFITI MARATHI

Aata Aho Mhannari Pahije

‘Ho’ Mhannarya Khup Jhalya,
Aata ‘Aho’ Mhannari Pahije…!

Love Marriage Karnyasathi

Love Marriage Karnyasathi LOVE GRAFFITI MARATHI Image

‘Love Marriage’
Karnyasathi Mala
Anek Goshti,
‘Manage’
Karavya Laglya…!

Samoracha Aaplyakade Satat Pahtoy

Samoracha Aaplyakade Satat Pahtoy LOVE GRAFFITI MARATHI Image

Samoracha Aaplyakade
Satat Pahtoy
He,
Tyachyakade Satat
Pahilyashivay Kalat Nahi…

Jhadavar Prem Kara

Jhadavar Prem Kara LOVE GRAFFITI MARATHI Image

Jhadavar
Prem Kara…
Jhadakhali
Nako…

Prem Vikat Milat Nahi

Prem Vikat Milat Nahi LOVE GRAFFITI MARATHI Image

Jagat,
Prem Vikat Milat Nahi…
Pan,
Tyachi Bharpur Kimmat
Matra Mojavi Lagte…