Category: WHATSAPP ENCOURAGING STATUS MARATHI

Nokar Nahi Tar Malak Bana

Nokar Tar Aayushyat Kadhi
Pan Hovu Shakta,
Malak Vhaychi Swapna Bagha…

Prayatna Sodte Ki Manus Sampto

Parabhavane Manus Sampat Nahi,
Prayatna Sodto Tevha To Sampto…