Mehnat Ani Nashib

Mehnat Ani Nashib

“Luck” -Ya Shabdaat Don Akshre Aahet,
“Bhagya” -Ya Shabdat Adich Akshare Aahet,
“Nashib” -Ya Shabdat Tin Akshare Aahet,
“Kismat” -Ya Shabdat Sade Tin Akshare Aahet,
Pan He Charhi Shabd,
“Mehnat”
Ya Shabdapekshahi Lahan Aahet…