Mi Navryala Ghatspot Dila

Mi Navryala Ghatspot Dila

Dharmik Vadamule
Mi Navryala Ghatspot Dila…
Karan To Swatala Parmeshwar
Manayla Lagla Hota…