Mi Ushira Uthto Karan

Mi Ushira Uthto Karan

Kuni Ushiraparyant Jhopun Rahilele,
Mi Baghuch Shakat Nahi…
Mhanunach Mi Ushira Uthto!