Online Asun Sudhha Manse Bolat Nahit

Tasan Taas Bolnare Aata “Online”
Asun Sudhha Bolat Nahit..
Kalat Nahi Nemke Kaay Badalale Aahe,
“Vel” Ki “Manse”