Shubh Sakal Thoughts

Changli Bhumika, Changli Dheyay Ani
Changle Vichaar Asnare Lok Nehmi Aathvanit Rahtaat..
Manatahi, Shabdaathi Ani Aayushyaathi…
Shubh Sakal!

Kiti Prem Karto Tujhyavar

Kiti Prem Karto Tujhyavar
He Tula Kadhich Kalnaar Nahi..
Majhyaitke Prem Karnara
Tula Kadhich Milnaar Nahi..!

Aapla Ek RULE Ahe

Aapla Ek RULE Ahe,
Jithe Majhe Chukat Nahi,
Tithe Mi Jhukat Nahi…

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki,
Jyaat Pagarala Kitine Hi “Gunle” Tari,
“Bhagat” Nahi…
“Gunane” Rahile Tarach “Bhagate”…

Sundar Vichar

Mammi Mhana Mother Mhana,
Aai Shabdaat Jiv Aahe..
Pita Mhana Pappa Mhana,
Baba Shabdaat Janiv Ahe..
Sister Mhana Didi Mhana,
Tai Shabdaat Maan Aahe..
Bro Mhana Bhai Mhana,
Dada Shabdaat Vachak Aahe..
Friend Mhana Dost Mhana,
Mitra Shabdaat Shaan Aahe…