Pratyek Kshan Tujhya Sahvasaat Java

Pratyek Kshan Tujhya Sahvasaat Java

Tujhya Na Majhya Premala Gandh,
Kasturicha Asava…
Jeevnatil Pratyek Kshan,
Phakt Tujhya Sahvasaat Java,
Kadhi Aala Durava Jeevnat,
To Kshan Shevatcha Asava…