Prayatna Sodte Ki Manus Sampto

Parabhavane Manus Sampat Nahi,
Prayatna Sodto Tevha To Sampto…