Prem He Moulyavan Asate

Prem He Moulyavan Asate Image

Jivapad Prem Kelyavar Kalte Ki Prem Mahnaje Kay Asate,
Tumhi Prem Konavarhi Kara Pan ,
Jyachyavar Karal Te Agdi Shevat Paryant Kara,
Karan Prem He Moulyavan Asate…