Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar

Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar LOVE STATUS MARATHI Image

Prem Kele Jyachyavar
Tyachyashich Lagn Karnar..
Nahi Mhanal Tar Tyala Mandpatun
Mi Palaun Aannar…