Prem Tar Te Aste Jyaat

Ek Sangu,
Prem Tyala Bolat Nahit,
Jyaat 24 Hours Chatting Aste…
Prem Tar Te Aste,
Jyaat Kitihi Bhandane Jhali Tari,
Ekmekanshivay Rahne Jamat Naste…