Prem Vikat Milat Nahi

Prem Vikat Milat Nahi

Jagat,
Prem Vikat Milat Nahi…
Pan,
Tyachi Bharpur Kimmat
Matra Mojavi Lagte…