Premamadhye Vaad Nasava Sanvad Asava

Premamadhye Vaad Nasava Sanvad Asava Image

Premamadhye Vaad Nasava Sanvad Asava,
Raag Nasava Anurag Asava,
Jiv Dene Nasave Jiv Lavne Asave,
Tumchyasathi Kay Pan Nasave,
Tu Tithe Mi Asave…