Premat Avghad Kay Aste

Premat Avghad Kay Aste

Prem Karne Sope,
Lagna Karne Pan Sope,
Pan Avghad Kay?
Tar Samjun Ghene,
Ekmekanna Saambhalun Ghene,
Uni Duni Na Kaadhta,
Maaf Karat Jagne..!!