Sarkari Nokri Laglyavar Por Jast Sundar Distat Ka

Sarkari Nokri Laglyavar  Por Jast Sundar Distat Ka

Bar Mi Kay Mhanto Porino!
Ti Sarkari Nokri Laglyavar
Por Jast Sundar Distat Ka?
Nay Mhanje Tumhi
Lagnasathi Lagech Tayar Hota
Mhanun …